Trainingstermine:
04.10.2017 (6 frei)
18.10.2017 (8 frei)
15.11.2017 (16 frei)
13.12.2017 (16 frei)