Trainingstermine:
17.05.2017 (7 frei)
21.06.2017 (15 frei)
19.07.2017 (15 frei)
16.08.2017 (16 frei)
20.09.2017 (16 frei)
18.10.2017 (16 frei)
15.11.2017 (16 frei)
13.12.2017 (16 frei)