Trainingstermine:
16.05.2018 (16 frei)
20.06.2018 (16 frei)
18.07.2018 (16 frei)
22.08.2018 (16 frei)
19.09.2018 (16 frei)
17.10.2018 (16 frei)
14.11.2018 (16 frei)
12.12.2018 (16 frei)